wrapper

 1. Абдуллоҳ Саллум Ас-Сомаройӣ. Фирқаҳои ифротӣ дар тамаддуни исломӣ. Бағдод, 1972 (арабї).
 2. Абдурафеи Ҳақиқат. Таърихи наҳзатҳои миллии эрониён (2 ҷилд). Теҳрон, 1970-1976.
 3. Абдурафеи Ҳақиқат. Таърихи наҳзатҳои фикрии эрониён (2 ҷилд). Теҳрон, 1969-1990.
 4. Адабиёт чист? Жан Пол Сартр Теҳрон, 1992.
 5. Адам Мец. Мусульманский Ренессанс. Москва, «Наука», 1973.
 6. Акбар Турсон. Эҳёи Аҷам. Душанбе, 1984.
 7. Алберт Камю. Афсонаи Сизиф. Теҳрон, 2003.
 8. Алберт Налчаджян. Загадка смерти. СПб: Питер 2004.
 9. Алберт Эйнштейн. Дунёе, ки ман мебинам. Теҳрон, 1960.
 10.  Александр Дугин. Философия политики. М.,Арктогея, 2004.
 • Алии Муҳамаддии Хуросонӣ ва Нурмуҳаммади Амиршоҳӣ. Шарқшиносии тоҷик. (1958−2008). Душанбе, “Маориф ва фарҳанг”, 2009.
 •  Асрори ақибмондагии Шарқ-Носир Макорими Шерозӣ. Шаҳри Қум, 1970.
 • Аҳмади Ҷомӣ. Девони Шайх Аҳмади Ҷом. (Жандапил). Ба кушиши Аҳмад Карамӣ. Теҳрон, Нашриёти “Мо”, 1988.
 •  Бертан Рассел. Ҷаҳоне, ки ман мешиносам. Теҳрон, 1966.
 •  Бертан Рассел. Шоҳроҳи хушбахтӣ. Теҳрон, 1969.
 •  Бертран Рассел. Оё башар ояндае ҳам дорад? Теҳрон, 1965.
 •  Бертран Рассел. Таърихи фалсафаи Ғарб. Теҳрон, 1986.
 •  Бертран Рассел. Умедҳои нав. Теҳрон, 1957.
 •  Бертран Рассел. Шарҳи ҳоли Бертран Рассел ба қалами худаш. Теҳрон, 1967.
 •  Бертранд Рассел. Ҷаҳонбинии илмӣ. Теҳрон, 1999.
 •  Бунтующий человек-Албер Камю Москва, 1990.
 •  Весь Карнеги! (Книга-тренажёр) Алекс Нарбут. Москва: АСТ, 2014.
 •  Виденгрен, Гео. Динҳои эронӣ. Теҳрон, 1999.
 •  Виденгрен, Гео. Ҷаҳони маънавии эронӣ. (Аз оғоз то замони ислом). Теҳрон, 2003
 •  Вилям Ҷеймс. Дин ва равон, мазҳаб аз дидаи равоншиносӣ. Теҳрон, 1963.
 •  Ганди, Муҳандос Кормчанд. Ҳама мардум бародаранд. Теҳрон, 1987.
 •  Ғуломризо Инсофпур. Раванди наҳзатҳои миллӣ ва исломӣ дар Эрон. Теҳрон, 1981.
 • Давлаталӣ Давлатзода. Мусулмонон. Таърихи воқеии инкишоф ва таназзул. Душанбе, “ЭР−граф”, 2017.
 •  Дарси хештаншиносӣ. (Маҷмӯаи мақолаҳо). 2 ҷилд. Душанбе, 1989-1991.
 •  Ду қарни суқут-Абдулҳусайни Зарринкуб Теҳрон, 1970.
 •  Дуан Шюлтз ва Сидней Шюлтз. Таърихи равоншиносии навин. Нашри даврон. Теҳрон, 2011.
 •  Ёрмуҳаммад Ниёзӣ. Назари муҳаққиқони муосири араб ба фалсафаи Ибни Сино. Душанбе, 2015.
 •  Забеҳуллои Сафо. Ҳамосасароӣ дар Эрон. (Аз қадимтарин аҳди таърихӣ то асри бистуми мелодӣ). Теҳрон, 1995.
 •  Зоҳидов Н. Насри арабизабони адабиёти форсу тоҷик дар асрҳои VIII-IX. Хуҷанд, 2004.
 •  Инсон дар Ислом ва мактабҳои Ғарбӣ-Алиасғари Ҳалабӣ. Теҳрон, 1993.
 •  Исмоилия ва озодандешии Шарқ-Хайёлбек Додихудоев. Душанбе, 1989.
 •  Истиқлол ва худшиносии иҷтимоиву маънавӣ-Муҳаммадҷон Шакурии Бухороӣ. Душанбе, 1999.
 •  Ишқи суфиёна-Ҷалол Сатторӣ. Теҳрон, 1978.
 •  Қамар Нурулҳақов. Ислом ва муносибатҳои миллӣ. Душанбе, 1989.
 •  Корлис Ламонт. Иллюзия бессмертия. Москва, 1984.
 •  Лев Толстой. Фалсафаи зиндагӣ. Теҳрон, 1972.
 •  Лев Толстой. Ҳунар чист? Теҳрон, 1966.
 •  Маҳдӣ Амин Разавӣ. Саҳбои хирад. Шарҳи аҳвол ва осори Ҳаким Умари Хайёми Нишопурӣ. Чопи аввал: 2006; Интишороти Сухан, чопи дувум Теҳрон, 2008.
 •  Меҳрдоди Баҳор. Асотири Эрон. Теҳрон, 1973.
 •  Меҳрин, Меҳрдод. Динҳои маздоӣ. Теҳрон, 1986.
 •  Мигел де Унамуно. Дарди ҷовидонагӣ. Теҳрон, 2009.
 •  Мо чигуна мо шудем? Решаҳо ва сабабҳои ақибмондагӣ дар Эрон-Содиқи Зебокалом. Теҳрон, 2000.
 •  Молруа Андре. Васвасаи Ғарб. Теҳрон, 1962.
 •  Мудрость Запада-Бертран Рассел Москва, 1998.
 •  Муҳаммад Муҳаммадӣ. Фарҳанги Эрон пеш аз ислом. Теҳрон, 1996.
 •  Муҳаммад Ҷавод Соҳибӣ. Андешаи ислоҳӣ дар наҳзатҳои исломӣ. Қум, 1998.
 •  Муҳаммадалии Музаффарӣ. Антропологияи ориёӣ-Душанбе, 2006.
 •  Муҳаммадҷон Шакурӣ. Хуросон аст, инҷо. Душанбе, 2009.
 •  Наврӯзи Ҷамшедӣ-Манучеҳри Ҷамолӣ. Лондон, 1996 (ба хатти форсӣ).
 •  Нақди адабӣ-Абдулҳусайни Зарринкуб Душанбе, “Ирфон” 2017.
 •  Ниёзӣ, Ёрмуҳаммад. Моделҳои худшиносии Инсон. Душанбе, 2009.
 •  Нуриддин Шаҳобиддинов. Нитше ва Зардушти таърихӣ. (Тарҳрезии бунёдҳои фарҳанги навин). Душанбе, 2015.
 •  Ортега-и-Гассет. Туғёни тудаҳо. Теҳрон, 1955.
 •  Осиё дар баробари Ғарб-Дориюши Шойгон. Теҳрон, 1978.
 •  Офаринандагони ҷаҳони нав-Луис Унтермайер. Теҳрон, 1999.
 •  Ошо. Автобиография духовно неправильного мистика.−СПб: ИГ «Весь», 2015.
 •  Парвиз Спитамон (Азкоӣ). Ҳаким Закариёи Розӣ: ҳикмати табиӣ ва низоми фалсафӣ. Теҳрон, Тарҳи нав, 1382-2003.
 •  Равшанфикрони эронӣ ва Ғарб-Меҳрзоди Бруҷердӣ. Теҳрон, 1999.
 •  Радҳа Кришнан. Адёни Шарқ ва фикри Ғарб. Теҳрон, 1966.
 •  Раймонд Муди. Жизнь после жизни 1980.
 •  Рязанцев, Сергей. Философия смерти. Санкт-Петербург, 1994.
 • Садриддин Айнӣ. Таърихи инқилоби фикрӣ дар Бухоро. Теҳрон, 2003. (Ҷилди 14 тоҷикӣ).
 •  Сайре дар андешаи сиёсии араб-Ҳамид Иноят. Теҳрон, 1980.
 •  Сайри фалсафа дар Эрон-Муҳаммад Иқбол. Теҳрон, 2002.
 •  Степанянц М.Т. Восточная философия. Москва, РАН, 2001.
 •  Стюарт Браун. Сад файласуфи қарни бистум. Теҳрон, Интишороти Қақнус, 1383−2004.
 • Султон Наврузов. Наука: развитие или кризис? Душанбе: “Ирфон”, 2012.
 •  Тафсирҳои зиндагӣ-Вил Дюрант. Теҳрон, 1985.
 •  Таърихи андешаи миллигароӣ дар ҷаҳони ислом.-Наҷот Ато ал-Тойӣ. Теҳрон, 1991.
 •  Таърихи равшанфикрӣ аз даврони Ҷамшед то замони Фирдавсӣ-Комил Бекзода. Душанбе, 2012.
 •  Таърихи улум ва фалсафаи эронӣ-Абдурафеи Ҳақиқат. Теҳон, 1994.
 •  Таърихи фалосифаи эронӣ-Алиасғари Ҳалабӣ. Теҳрон, 1973.
 •  Теология мистика. (Худошиносии орифона). Ошо Багван Шри Раджниш. Москва, 2000.
 •  Тоффлер.Э. Шок будущего. Москва: АСТ, 2008.
 •  Тоҷикон дар қаламрави Ориёно-Мирзо Шукурзода. Душанбе, 2007.
 •  Трименгам Ч.С. Суфийские ордены в исламе. Москва, 1989.
 •  Турчин А.В. Структура глобальной катастрофы. Риски вымирания человечества в XXI века. Москва: ЭКСМО, 2010.
 •  Турчин, Алексей и Батин, Михаил. Футурология. XXI век: бессмертие или глобальная катастрофа? Москва, 2013.
 •  Фалсафаи марг ва зиндагӣ-Комил Бекзода. Душанбе, 2015.
 •  Фалсафаи сиёсат-Освалд Шпенглер Теҳрон, 1989.
 •  Хайём ё Хайёмӣ?-Сайид Муҳаммад Муҳити Таботабоӣ. Теҳрон, 1992.
 •  Ҳамид Иноят. Тафаккури навини сиёсӣ дар Ислом. Теҳрон, 1986.
 •  Ханна Арендт. Истоки тоталитаризма. Москва, 1996.
 •  Ҳафиз Холиқзода. Мавзуи нестӣ дар фалсафаи Ғарб. Душанбе, 2015.
 •  Ҳикмати Хусравонӣ-Ҳошими Разӣ Теҳрон, 2001.
 •  Ҳошим Разӣ. Донишномаи эрони бостон. Теҳрон, 2003.
 •  Ҳошим Разӣ. Зардушт, паёмбари Эрони бостон. Теҳрон, 2002.
 •  Ҳусайналии Мумтаҳан. Наҳзати шуубия. Ҷунбиши миллии эрониён дар баробари хулофати умавӣ ва аббосӣ. Теҳрон, 2008.
 •  Ҷаҳонбинии оянда ва бархурди андешаҳо-Ҷилди аввал. Академияи илмҳо. Душанбе, 2015.
 •  Чашмандози шеъри имрӯзи Тоҷикистон-Алиасғари Шеърдӯст. Теҳрон, 1998.
 •  Чунин гуфт Зардушт-Фридрих Нитше Душанбе, 2017.
 •  Ҷуэл Кремер. Инсонгароӣ дар асри Ренессанси исломӣ. Теҳрон, 1997.
 •  Шаейцер, А. Культура и этика. Москва, 1979.
 •  Шеъри муосири араб-Муҳаммад Шафеии Кадканӣ, Теҳрон, 1979.
 •  Шеъри нав аз оғоз то имруз-Муҳаммад Ҳуқуқӣ. Теҳрон, 1351-1972.
 • Эрих Фром. Иметь или быть? Москва, 1976.
 • Эттингер Р. Перспективы бессмертия. Москва, Научный мир, 2003.
 • Юсуф Қарзовӣ. Бедории исломӣ ва буҳрони ҳувият. Теҳрон, 2000.
 •  Юсуф Қарзовӣ. Нақши имон дар зиндагӣ. Теҳрон,-2006.
 •  

  Гирдоваранда

  Комил Бекзода

  Последнее изменение Панҷшанбе, 01 Март 2018

  Матни шарҳи шумо…

   
  http://www.zoofirma.ru/